Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (Warszawa)

Każdy człowiek, czy to zdrowy, czy chory, musi czasem wyjść z domu, żeby pozałatwiać sprawy urzędowe, zrobić zakupy lub pójść do lekarza. Nie zawsze chce się angażować w pomoc rodzinę – zresztą czasami lepiej jest zostawić najbliższych i pójść gdzieś z osobą postronną, pod warunkiem, że osoba ta jest sympatyczna i nie boi się powolnego dreptania noga za nogą, wózka inwalidzkiego, czy balkonika. Dlatego aby umożliwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie poza domem, w Warszawie uruchomiono program Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Program ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Specjalnie przeszkoleni asystenci towarzyszą osobom niepełnosprawnym podczas załatwiania spraw urzędowych, spacerów, zakupów, wizyt u lekarza i na rehabilitacji. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających w Warszawie.

Usługa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00.
Asystenta można zamówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Koszt realizacji usługi to 1 zł za 1 godzinę (według cennika z września 2015).

Osoba potrzebująca asystenta może się zgłosić:

telefonicznie – 22 887 33 20

mailowo – asystent@osrodeknowolipie.pl

osobiście w Ośrodku Nowolipie (ul. Nowolipie 25B Warszawa) pok. 103

Szczegółowe warunki realizacji usług:

1. Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest realizowana na terenie m. op. Warszawy, w wymiarze 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 22:00.
2. Warunkiem stałej współpracy z Programem jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej ( I, II ) lub orzeczenia o całkowitej / częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji / pracy.
3. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub też mogą zostać zgłoszone przez rodzinę, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, za ich wiedzą i zgodą.
4. Jedno środowisko (rodzina) może korzystać z pomocy Programu w podstawowym czasie usługi w wymiarze 1 godziny, do sześciu godzin w tygodniu.
5. Opłata za usługę pobierana jest przez Asystenta z góry za pokwitowaniem KP. Wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
6. Osoba niepełnosprawna jest zapoznawana z zakresem czynności asystenta, znajomość zakresu potwierdza własnoręcznym podpisem. W sytuacjach szczególnych, w imieniu osoby niepełnosprawnej, zapoznanie z zakresem czynności asystenta potwierdza osoba uprawniona.
7. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, np. bilety wstępu do kina, teatru, muzeum itp., ponosi osoba korzystająca z usługi. Wyjątek stanowią koszty z tytułu opłat za korzystanie przez asystenta z usług komunikacji miejskiej.
8. Asystent Osoby Niepełnosprawnej posiada ubezpieczenie OC.
9. Osoba korzystająca z usługi ma prawo zgłaszać swoje uwagi do Dyrektora Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.
10. Asystent nie świadczy usług opiekuńczych.

http://www.asystent.warszawa.pl

Program Asystent działa od 2006 roku i bardzo ułatwia życie. Znajome mi osoby, które  korzystają z tego programu podkreślają, że odzyskały niezależność i możliwość bycia wśród ludzi.